Unduh BUKU Dakwah Rasul SAW Metode Supremasi Ideologi Islam

Sabtu, 16 November 2013

DOWNLOAD BUKU: MEMENUHI KEWAJIBAN UMAT MERAIH KEJAYAAN

http://www.mediafire.com/download/m6u5njzqxxl8p9o/Buku+MEMENUHI+KEWAJIBAN+UMAT+MERAIH+KEJAYAAN.doc


PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan agama Islam bagi kita, melengkapkan nikmat-Nya kepada kita, dan semua hukum Islam sebagai hukum kita. Wahai Allah, bagi-Mu segala puji.

Tidak ada yang menahan sesuatu yang Engkau berikan, dan tidak ada yang memberikan sesuatu yang Engkau tahan. Tidak ada yang menjauhkan perkara yang Engkau dekatkan, dan tidak ada yang mendekatkan perkara yang Engkau jauhkan.

Ya Allah, kami meminta pertolongan-Mu dan meminta petunjuk-Mu. Kami memohon ampun kepada-Mu dan bertaubat kepada-Mu. Kami beriman kepada-Mu dan berserah diri kepada-Mu. Kami memberikan Engkau pujian keseluruhannya. Kami berterimakasih kepada-Mu dan tidak mengingkari nikmat-Mu. Dan kami melepaskan dan meninggalkan orang yang durhaka kepada-Mu.

Dan kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yang tidak ada sekutu bagi-Nya, Pemilik kerajaan, Hakim yang terbaik dengan hukum-Nya yang terbaik. Dia memuliakan orang yang dia kehendaki, dan menghinakan orang yang Dia kehendaki. Kebaikan ada di Tangan-Nya dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Kami juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan-Nya. Beliau diutus oleh Tuhan-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk mengalahkan seluruh agama dan ideologi lain meskipun para musyrikin membencinya.

Ya Allah, berilah rahmat, keselamatan dan keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarga beliau. Dan wahai Allah, berilah kerelaan kepada para Khalifah Rasyidah kita: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali beserta semua sahabat keseluruhan, dan kepada para tabi’in dan tabi’ut tabiin dengan kebaikan hingga hari kiamat.
Amma ba’du.

Allah telah mencurahkan nikmat-Nya kepada umat Islam. Allah memuliakan umat Islam dengan akidah dan syariah Islam sehingga siap menjadi umat terbaik yang dilahirkan bagi umat manusia. Allah juga menjadikan kaum Muslimin sebagai umat yang adil yang mempercayai dan menaati Syari’ah dari Allah Swt. agar menjadi saksi terhadap umat-umat lainnya. Allah mengutus Nabi yang paling baik untuk menjadi teladan umat Islam. Dia juga mengistimewakan kaum Muslimin dengan memberi kitab ideologi Islam yang paling agung. Allah telah menjamin penjagaan Al-Qur’an sebagaimana yang telah dijanjikannya.

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur’an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya” (QS.Al-Hijr: 9)

Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu” (QS. Az-Zukhruf:44)

Kaum Muslimin bergembira dengan kitab yang mulia ini. Allah memberikan petunjuk dan cahaya dalam kitab Al-Qur’an. Kaum Muslimin diharuskan menempatkan Al-Qur’an dalam hati mereka dan dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Makna dan hukum dari Al-Qur’an terpatri dalam pemikiran dan perbuatan mereka. Oleh karenanya, kehidupan mereka menjadi meningkat tinggi dan jiwa mereka mulia.

Kaum Muslimin harus terus mengamalkan Al-Qur’an sehingga mereka menjadi umat yang mulia yang tidak mengalami kehinaan. Mereka kuat yang tidak mengenal kelemahan. Mereka menjadi orang-orang mulia yang tidak rela dengan kekufuran dan kedzaliman. Sehingga berbagai ideologi lain adalah rendah di hadapan mereka.

Namun di zaman ini tersebar orang-orang pembuat bid’ah dan terus memunculkannya dalam aqidah dan hukum. Mereka menganggap remeh kitab Tuhan mereka, setelah mereka meremehkan dan merendahkan diri mereka sendiri. Mereka meninggalkan Al-Qur’an karim dan mengecilkan posisi Al-Qur’an dalam kehidupan mereka.

Maka terjadilah fitnah besar seperti potongan malam yang gelap, yang tidak ada penyelesaiannya kecuali dengan merujuk kembali kepada Kitabullah dan tuntunan Rasulullah. Dan tidak ada keselamatan dari pengaruh buruknya kecuali dengan berpegang pada keduanya.

Maka tidak ada solusi hakiki kecuali menjadikan Al-Qur’an sebagai jalan. Dan tidak ada kebaikan di dunia dan di akhirat kecuali dengan menjadikan Al-Qur’an sebagai penuntun.
Rasulullah Saw. telah menjelaskan bahwa kebaikan umat Islam ini adalah dengan memahami dan menerapkan Al-Qur’an.
Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur’an dan mengajarkannya.” [HR. Bukhari dalam kitab sahihnya yang terdapat dalam kitab Fathul Bari jilid 9 hal.74, dalam pembahasan keutamaan Al-Qur’an, dari Utsman bin Affan]

Allah telah mentakdirkan beberapa orang menjadi hamba-hamba beriman yang utama. Mereka diberikan kecintaan keimanan oleh Allah dan diperkuat oleh Allah dengan cahaya dan pemahaman yang terang, sehingga mereka rindu terhadap Kitabullah dan berusaha hidup menerapkan Al-Qur’an. Mereka berjaga dalam malam yang panjang untuk mempelajari dan memperjuangkan Al-Qur’an. Sehingga mereka dapat mengajarkannya dan banyak beramal sholeh berusaha mengubah dunia supaya sesuai al-Qur’an. Dengan demikian, semoga Allah membalas dengan yang terbaik atas usaha mereka ini, atas jasanya terhadap Islam dan Al-Qur’an.

Kitabullah, Al-Qur’an merupakan kitab penolong bagimat terbaik yang mencintai Al-Qur’an serta beramal dengannya secara keseluruhan. Wabilahi Attaufiq (Allah yang mempunyai taufik)

DOWNLOAD BUKU: MEMENUHI KEWAJIBAN UMAT MERAIH KEJAYAAN

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Download BUKU Sistem Negara Khilafah Dalam Syariah Islam

LANGGANAN ARTIKEL-ARTIKEL BARU BLOG INI → ALAMAT EMAIL:

segera klik link aktivasi di email yang dikirimkan ke anda